20150413verboden-voor-vrachtwagensOvergenomen uit de staatscourant: Vrachtwagenverbod Hoofdstraat in Warten

VERKEERSBESLUIT Gepubliceerd op 1 april 2015 09:38, Datum besluit: 30 maart 2015 Besluitnummer: VB-15-14

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden 
Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet.

 

Overwegende,

• -dat in de Hoofdstraat van Warten een smalle brug is;
• -dat deze brug niet alleen door gemotoriseerd verkeer, maar ook door fietsers
wordt gebruikt, waardoor de smalle ruimte wel erg krap wordt;
• -dat het zware vrachtverkeer tevens overlast bezorgt in de dorpskern van Warten;
• -dat er een goed alternatief is voor vrachtverkeer, namelijk buiten het dorp om via de Rounwei;
• -dat het derhalve wenselijk is om een algeheel vrachtwagenverbod in te stellen voor de Hoofdstraat van Warten, vanaf de Magere Weide tot aan de Burgemeester Waldastraat;
• -dat bij de belangenafweging de economische belangen van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn meegenomen;
• -dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, en op 08-03-2015 gaat de politieschriftelijk akkoord met dit besluit;
• -dat gelet op de handhavingscapaciteit en prioriteitstelling van de politie, dient er rekening mee gehouden te worden dat er geen structurele handhaving zal gaan plaatsvinden. Indien nodig kunnen er handhavingsafspraken met de politie
worden gemaakt op projectbasis, met bijv. de wijkagent.
• -dat deze aanpassing van verkeersmaatregelen tevens in het algemeen belang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht en de doorstroming en verkeersveiligheid dient;
• -dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
• -dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en/of in beheer zijn bij de Gemeente Leeuwarden;


BESLUIT
-middels het plaatsen van borden C7 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt zodoende een vrachtwagenverbod ingesteld;


Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,
I.van Berkel,
teamleider Mobiliteit en Ruimte.
Hoe maakt u bezwaar tegen dit besluit.

Bezwaarschrift
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.
Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn (namens een rechtspersoon conform statuten) en tenminste het volgende te bevatten:
• a. de naam en het adres van de indiener;
• b. de dagtekening;
• c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• d. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het betreffende bestuursorgaan (raad, college, burgemeester) van de gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900 JA in Leeuwarden. Indien het bezwaarschrift wordt ingediend namens een rechtspersoon
verzoeken wij u de statuten mee te sturen.

Graag in de linkerbovenhoek vermelden “bezwaar”.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nederland in Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan indien u van mening bent dat onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist.

In het geval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken om een voorlopige voorziening, dient u uw verzoek te richten aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen.

U kunt ook digitaal uw verzoekschrift voor een voorlopige voorziening indienen bij de hierboven genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij Rechtbank Noord-Nederland wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt €167,- voor natuurlijke personen en € 331,- voor rechtspersonen.