fryslandfoardewynWindmolens In de dagbladen zijn elke dag wel artikelen en ingezonden stukken van voor- en tegenstanders over dit onderwerp te lezen. De afgelopen weken is dit ook in Warten actueel geworden door het voornemen om een aantal windmolens nabij de Wâldwei te plaatsen. Dus als het ware in de “achtertuin” van het dorp.

Onkruid bestrijding met heet-watermethode.
Sinds 2012 is de gemeente Leeuwarden overgaan op een andere methode om het onkruid te bestrijden, namelijk de heet-watermethode. Door deze twee jarige proef wordt onkruid op een milieuvriendelijk verwijderd.

Geachte bewoners,

Momenteel vindt de voorbereiding plaats van het vernieuwen van de damwand langs het Nijpaed te Warten.
Dit betreft onderzoek naar de ligging van kabels en leidingen en de kwaliteit van bestaande ankerstangen.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u als trotse hondenbezitter de nieuwe folder met de spelregels voor honden. De hondenbezitters uit voormalig Boarnsterhim ontvangen deze folder voor de eerste keer. Voor hen verandert er wel het één en ander. Voor de buitengebieden in de nieuwe gemeente Leeuwarden gelden andere regels.
De verschillen zijn:

Meldpunt overlast Leeuwarden: 14058
Wat moet u weten voor u belt:

  • Bel het meldpunt als u overlast heeft van andere mensen
  • Bel als de overlast steeds terugkeert
  • U kunt ook bellen als u het vermoeden heeft dat een buurtbewoner vereenzaamt, zichzelf verwaarloost of psychische problemen heeft
  • U kunt niet anoniem bellen. Uw melding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld
  • Bij geen spoed wel politie bel 0900-844, bij spoed en heterdaad bel 1-1-2

Het Meldpunt Overlast is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058 Wanneer u dit nummer belt neemt een telefonist(e) van de gemeente op. Hij of zij verbindt u ’s ochtends direct door met de medewerkers van het Meldpunt Overlast. ’s Middags wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd en wordt u teruggebeld. Voor meer informatie over het meldpunt en het doorgeven van meldingen via e-mail, kunt u de website bezoeken: www.meldpuntoverlast.nl. Het meldpunt Overlast laat u zo snel mogelijk weten wat er gebeurt met uw melding. In ieder geval binnen vier weken.

 

DB kreeg de melding dat mensen in het buitengebied van Warten de Huis aan Huis niet ontvangen. De gemeente Leeuwarden publiceert de gemeentelijke zaken in deze krant. Dit hebben we gemeld bij de dorpsmanager en het probleem is bekend. De Huis aan Huis is echter een commerciële krant en de gemeente heeft geen invloed op de bezorging.
Alle gemeentelijke publicaties zijn te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden. Publicatie in de krant gebeurt nog een half jaar en daarna alleen nog via de website.

Alle inwoners van de nieuwe gemeente zijn welkom. De nieuwjaarsbijeenkomst biedt de gelegenheid elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten, samen terug te blikken op 2013 en vooruit te kijken naar 2014.

Als u op de fiets komt, dan kunt u deze gratis stallen in de fietsenstalling aan het Zaailand.

U bent van harte welkom!

Ferd J.M. Crone, burgemeester
Reindert J. Hoek, gemeentesecretaris

 

Jaarvergadering Vereniging van Dorpsbelangen Warten

Datum: 13 maart 2012

Locatie: achterzaal van café “De waterlelie”

Aanwezig: 48 personen, incl. bestuur

1.Opening
Voorzitter Taeke de Jong heet een ieder van harte welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor de afgevaardigden van de raadsfracties van FNP, PvdA en Gemeentebelangen, alsmede voor een PvdA gemeenteraadslid van Leeuwarden.
Afzeggingen in verband met verhindering is ontvangen van de raadsfracties van CDA en VVD en Plaatselijk Belang Wergea.
Afwezig bestuurslid is Hanneke Schoonhoven (verhinderd i.v.m. verplichting elders).

2.Ingekomen stukken
Ingekomen: geen.

3.Mededelingen
Mededelingen voorzitter:
-    It Ljochtbeaken: Voorzitter Taeke de Jong geeft een korte toelichting op het besluit van het bestuur van Dorpsbelangen om af te zien van aankoop van de voormalige school It Ljochtbeaken.
Er is door Dorpsbelangen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de school “It Ljochtbeaken” te kopen en om te bouwen naar een multifunctioneel centrum. Hiervoor waren drie opties. Uit het raadplegen van de besturen van alle verenigingen is een algemene voorkeur gebleken voor de duurste optie. Het draagvlak voor een sluitende exploitatie bleek echter het probleem. De meeste verenigingen hebben na de sluiting van het dorpscafé elders onderdak gevonden. De te verwachten inkomsten zullen hierdoor beperkt zijn.
Een volgende bijeenkomst met een groep enthousiaste dorpsgenoten heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Het bestuur heeft hieruit moeten concluderen dat er onvoldoende draagvlak is voor een dergelijke grote investering.
-    Warten 600 jaar: Allerlei activiteiten zullen hieraan worden gekoppeld.
-    Uitbreiding dorp: Het nieuwbouwplan staat op een laag pitje. Belangrijke oorzaak is de economische crisis. Plannen zijn hierom aangepast. De projectontwikkelaar wil nu meer woningen bouwen dan de gemeente toestaat en wacht op de opheffing van Boarnsterhim in de hoop met gemeente Leeuwarden wel tot zaken te kunnen komen.
-    Sociale woningbouw: Wietse Bosma van Elkien zal zo meteen e.e.a. toelichten.
-    Warten Actief: Het bestaande team is gestopt er is nu een nieuw team samengesteld die deze activiteit voortzet.
-    Sportveld: Verplaatsing ijsbaan is in korte tijd geregeld en voortvarend aangepakt, o.a. met een financiële bijdrage van Dorpsbelangen.
-    Dorpsvisie: Is gereed, vanaf nu te lezen op de website warten.nl.


4.Notulen vorige vergadering
Secretaris Daphne van der Velde leest de notulen voor.
Opmerking: Geen ingezonden stukken.
N.a.v.: Het te realiseren fietspad Warten-Leeuwarden via het aquaduct wordt gekenmerkt door een erg moeizame opstart. Er is nu echter een akkoord van alle betrokken grondeigenaren en –gebruikers. Dit betekent dat nu een volgende stap kan worden gezet. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat gemeente Leeuwarden een bedrag heeft gereserveerd. Omdat het tracé is gewijzigd zouden de kosten echter wel eens hoger kunnen uitvallen.

5.Jaarverslag en financiële verslagen
Over het jaarverslag en de diverse financiële verslagen die in de vorige Kommune stonden worden geen vragen gesteld of opmerkingen geplaatst.

Speeltuincommissie: geen vragen

Jeu de boules: Alles gaat naar wens. Er kunnen momenteel nog wel wat deelnemers bij.

Website warten.nl: Meine Bijlsma en Charles Storm beheren nu de website. De nieuwe website warten.nl is als probeerversie beschikbaar (warten.be is vervallen), de verdere ontwikkeling vindt in de komende tijd plaats. Bewoners worden opgeroepen bijdragen en eventuele commentaren te leveren. Op een vraag inzake gebruiksmogelijkheden door andere verenigingen wordt geantwoord dat dit nog bekend zal worden gemaakt. Het ligt zeker in de bedoeling ook andere verenigingen er gebruik van te laten maken of hun website er aan te koppelen (linking).

Kommune: over de jaarcijfers zijn geen opmerkingen/vragen.

WartenActief: Wisseling van de wacht bij Wartenactief. Wartenactief toont een gezonde financiële ontwikkeling. De ontvangsten en uitgaven zijn in evenwicht, ook dankzij hogere opbrengsten van de intekenlijsten. Ook de kascommissie meldt dat alles in orde is bevonden.
De voorzitter van het vertrekkend team bedankt de bewoners van Warten van harte voor hun bijdragen (financieel en/of in daad). Voor de mensen van Wartenactief was dit een extra drijfveer voor een enthousiaste inzet. De vertrekkende voorzitter draagt het symbolische “stokje” (een houten paal) over aan zijn opvolger en wenst het nieuwe team veel succes.
De nieuwe voorzitter van WartenActief meldt dat het nieuwe team inmiddels uit 5 personen bestaat. Ook zij hopen op veel medewerking uit het dorp. Het vorige bestuur krijgt een afscheidspresentje (fotocollage) overhandigd.
Tenslotte overhandigt ook de voorzitter van Dorpsbelangen nog een blijk van waardering aan het afscheid nemende team, n.l. een fles wijn.

Jeugdsoos Roekeflecht: De situatie staat er aanmerkelijk beter voor dan een jaar geleden. De belangstelling is aanmerkelijk toegenomen en ook de financiële middelen zijn verbeterd. Er zijn veel nieuwe activiteiten. Zorgelijk blijft echter de afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie.


6. Verslag kascommissie
Hille Talsma namens de kascommissie: De sfeer van de kascontroles leek op een ouderwets bezoek aan de kapper….
De kascommissie heeft de penningmeesters het advies gegeven de cijfers van het voorgaande jaar als vergelijking er bij te vermelden. De Kommune heeft hier al aan voldaan.
Tenslotte: Alle administraties en cijfers zijn in orde bevonden.

7. Presentaties
IJsbaan/evenemententerrein
Gerrit Hobma:
Voor de realisatie van de nieuwe ijsbaan is alles op schema. Het is nu aan de drainage toe. Gehoopt wordt op een periode met droog weer.
Als hokje bij de ijsbaan zal de containerunit van Jan Koopmans dienst gaan doen. Deze is echter volgens de gemeente vergunningplichtig, waardoor vertraging en extra kosten.
De diefstal van een bak van een geleende kraan heeft tot een schadepost geleid.

Elkien
Wietse Bosma:
Bij de vorige presentatie waren er diverse plannen. Daarvan is nu een deel al gerealiseerd of in aanbouw. Ondertussen is er veel mutatie in bewoners. Dit betekent dar er opnieuw moet worden geïnventariseerd.
Het voornemen is de twee-onder-een-kap-woningen aan de Rounwei in de verkoop te doen. Deze worden eerst aangeboden aan de zittende huurders. Voor de bejaardenwoningen aan de Rounwei zijn er nog geen concrete plannen. Aan De Bleek en De Mieden zullen woningen in de verkoop worden gebracht.

Vraag: Waarom geen schuurtje/hok bij de woningen die gebouwd worden en bij de nieuwe woningen aan de Burg. Waldastraat ?  Antwoord WB: Elkien kan hierin niet sturen. Heeft dit in het contract opgenomen. Bijbouwen van schuurtjes in de BW-straat is wel mogelijk, echter niet gevraagd door bewoners.

Opmerking: Corporatie moet meer inspelen op de markt. Als er vraag is kun je de mogelijkheid onderzoeken.

Opmerking: Je kunt toch in het contract voorschrijven hoe het hokje er uit komt te zien. Antwoord WB: Neemt de suggestie mee om het huurcontract op dit punt zodanig aan te passen dat er toch iets mogelijk wordt dat aan de vereisten van Elkien en de architect voldoet.

8.Bestuur
Voorzitter bedankt de twee bestuurslden die afscheid nemen, n.l.:
-    Daphne van der Velde, die als secretaris zeer actief was binnen het bestuur.
-    Harm Otten, reeds 6 jaar bestuurslid o.a. voor de bruggen en de fietspaden. In hem verliezen wij een rustig, praktisch en waardevol bestuurslid.
Beide ontvangen als blijk van waardering een fles wijn en een presentje.

Voorzitter heet hierna twee nieuwe kandidaat bestuursleden welkom. Dit zijn Jeltsje Lieuwes en Anneke Adema. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering stemt in met hun benoeming als bestuurslid. Voorzitter heet hen welkom.

Pauze

9.Dorpsvisie
Voorzitter:
Voorgeschiedenis: November 2010 is er een brainstormavond geweest waarin bewoners ideeën konden uiten. Een zeer geanimeerde bijeenkomst waaruit veel input is verkregen. In januari 2011 is er een vervolgsessie geweest, waarin de ideeën nader waren uitgewerkt.
Het was een lastige klus om alles goed te ordenen. Dat is nu dus gelukt. De visie staat nu op de website warten.nl en er zijn 5 exemplaren gedrukt. Deze laatste zijn o.a. bestemd voor de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden.
Onderwerpen die in de visie aan de orde komen zijn:
-    Woningbouw
-    Wandelroutes
-    Dorpsplein
-    Aanzien van het dorp
-    Verkeer/openbaar vervoer
-    Recreatie/toerisme
-    Werkgelegenheid
-    Welzijn/cultuur

Naar aanleiding van de onderwerpen komen de volgende vragen/opmerkingen naar voren:
-    Straatverlichting, nu van alles wat, kan het niet beter. Antwoord vz: Mee eens, probleem zijn de gemeentelijke financiën.
-    Openbaar vervoer, een bus naar Grou zou een verbetering zijn.
-    Bruggeld 2 Euro, blijft dit zo? Antwoord vz: Ja, misschien bij gemeente Leeuwarden anders.
-    Voorstel: Stroom op kastje bij het dorpsplein.
-    MFC, is dit nodig? Uit onderzoek is gebleken dat er alternatieven zijn.

10.Rondvraag
-    Als de handtekeningen gezet zijn (inzake fietspad Leeuwarden). Leeuwarden heeft geld beschikbaar, dus realisatie is dan snel mogelijk.

-    Fokke de Jong, uit naam IJswegencentrale:
Banen die particulier zijn geveegd zijn soms erg onbetrouwbaar. De afgelopen korte winter is gebleken dat veel mensen schaatsen op ijs dat door de IJswegencentrale als zeer onbetrouwbaar wordt aangemerkt, soms zelfs op geveegde banen. Kortom: levensgevaarlijk. Opgeroepen wordt in volgende winters uitsluitend gebruik te maken van het ijs binnen de banen die door de IJswegencentrale zijn uitgezet.

Dorpsbelangen Warten 2012

In het jaar 1412 wordt Warten voor het eerst officieel als dorp vermeld. Dus werd 2012 het jaar waarin wij het 600 jarig bestaan konden vieren. Het begon met de presentatie van het boek Warten 600 jaar van Jaap Hiemstra. Daarna een o.a. een dag voor inwoners en oud-inwoners met een expositie in het museum en een filmvoorstelling in het Skuthûs. Het jubileumjaar is afgesloten met een spetterend vuurwerk. We kunnen met voldoening terugzien op vele geslaagde activiteiten.

In 2012 is de nieuwe website warten.nl tot stand gekomen. Hierop is onder andere de volledige tekst van de nieuwe dorpsvisie te lezen. De oude visie dateerde van 2001 en was door alle ontwikkelingen achterhaald. Na een brainstormavond. Aan de hand van de hier aangegeven ideeën is er later opnieuw een avond georganiseerd om de ideeën verder uit te werken. Het bleek een lastiger klus dan voorzien om uit dit alles een goed hanteerbaar en leesbaar stuk samen te stellen. Des te groter is natuurlijk de voldoening als je tenslotte tot een fraai resultaat komt. Naast een klein aantal gedrukte exemplaren, bestemd o.a. voor de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden, is de dorpsvisie nu te lezen op de website warten.nl.

In de dorpsvisie staan diverse zaken waar het afgelopen jaar al veel tijd en aandacht is geschonken. Hierbij te noemen de fietspaden vanaf Grou, vanaf Leeuwarden/ aquaduct en richting Fonejacht/Garyp.
Over het fietspad vanaf Grou is het nodige geschreven. De situatie is nu zo dat er geen schelpenpad komt, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar een fietspad van asfalt of beton. Aangezien dit duurder en het budget in deze wijziging voorzag, is besloten het fietspad vanaf Grou te laten eindigen bij de afslag richting Wergea (Greate Kritewei). De indruk is dat de voortgang van dit project momenteel op een vrij laag pitje staat.
Het fietspad tussen het aquaduct bij Zuiderburen en Warten kent meer voortgang. Hier zijn inmiddels de overeenkomsten met de eigenaren en/of gebruikers van de betreffende gronden getekend. Probleem is nu nog een onvoorziene eis inzake een veilige afscheiding tussen de Wâldwei en het fietspad. De voorziening die hiervoor getroffen moet worden leidt tot een kostenverhoging. Gehoopt wordt dat dit geen onoverkomelijk obstakel zal blijken te zijn.
Het fietspad richting Fonejacht lijkt verre toekomstmuziek. Op aanwijzen van Dorpsbelangen wordt binnenkort echter wel een kleine verlenging van het fietspad gerealiseerd vanaf Fonejacht tot de afslag Stûkloane.

Het uitbreidingsplan van het dorp achter Oer de Barten heeft ook veel aandacht gevergd. Het resultaat is echter teleurstellend, waarbij de economische crisis natuurlijk een belangrijke rol speelt. De situatie is nu zo dat de projectontwikkelaar heeft gezegd te wachten op de overgang van de gemeente naar Leeuwarden.

Met Elkien zijn door Dorpsbelangen enkele gesprekken gevoerd over voornoemde dorpsuitbreiding, alsmede over de vervanging, renovatie en verkoop van oudere woningen.

Behoud van de winkel was ook een veel genoemd item in de brainstormsessie voor de dorpsvisie. Helaas is gebleken dat dit voor Warten blijkbaar een brug te ver is. Mede naar aanleiding van de uitkomst van de bijeenkomsten voor de dorpsvisie heeft  Dorpsbelangen een onderzoek gedaan waarbij een bezoek is gebracht aan een klein dorp in Groningen en ook een enquête opgesteld. De respons op de enquête was groot en het gevoel dat daaruit naar voren kwam was er een van: het dorp kan niet zonder een winkel. Echter het overgrote deel van hen die dit vonden, gaven toch aan hun boodschappen daar te doen waar het goedkoper is en/of een groter assortiment is.
Om de gevolgen van de sluiting van de supermarkt op te vangen, voor ouderen en hen die minder mobiele mogelijkheden hebben zijn contacten met winkeliers uit andere dorpen gelegd. Voor een klein aantal personen is vervoer naar de naburige supermarkt geregeld. Dit wordt op vrijwillige basis verzorgd, waarvoor lof. Ook wordt er door winkels bezorgd. De goede samenwerking met de meitinker van Mienskipsoarch was hier van doorslaggevend belang.

Behoud en bij verbetering van het openbaar vervoer is ook een onderwerp in de dorpsvisie. In 2012 was er nog niets aan de hand, maar eind van het jaar veranderde de situatie plotseling door de gevolgen een nieuwe aanbesteding. De huidige buslijn 22 bleek in frequentie te worden gehalveerd. Hierop is vanuit Dorpsbelangen direct actie ondernomen, die begin 2013 is voortgezet.

Het aanzien van het dorp wordt ook als belangrijk aangemerkt. De jaarlijkse schouw van Dorpsbelangen samen met medewerkers van de gemeente is bedoeld om de gemeente te wijzen op zaken die naar onze mening onderhoud behoeven. Dit jaar was het anders georganiseerd dan voorgaande jaren, waardoor de afwikkeling van de opgegeven punten een trager verloop kende. Zaken die zichtbare kosten vergen, zoals kaden vernieuwen, blijven in portefeuille. Maar ook het groenonderhoud liet voor het tweede jaar op rij erg te wensen over.
Sommige kleinere klussen zijn door vrijwilligers van Dorpsbelangen zelf uitgevoerd.
Ondanks de financiële misère van de gemeente zijn er afgelopen jaar toch enkele grotere klussen afgerond. De brug midden n het dorp is grondig gerenoveerd en ook het sanitairgebouw voor toeristen is van nieuwe buitenkozijnen, ramen en deuren voorzien.

Helaas blijkt opzettelijke vernieling soms ook reden voor reparatie. Naast vermelde vernielingen zijn verschillende mensen in het dorp het afgelopen jaar soms veelvuldig geconfronteerd met een vorm van pestgedrag van jeugd. In de dorpsvisie wordt de kwaliteit van het wonen in ons dorp als belangrijk aangemerkt. Het leven in vrijheid zonder overlast van anderen te hoeven ervaren hoort hierbij. Pesterijen staan hier haaks op en passen niet bij dit kwaliteitsstreven in de dorpsvisie.
Gelukkig staat er tegenover dit negatieve punt ook iets positiefs, namelijk het animo van kinderen om mee te doen aan de jaarlijkse Himmeldei. Dit is ieder jaar weer een groot succes en zorgt voor een dorp zonder zwerfvuil.
Ander zeer positief punt van de jeugd zijn de maatschappelijke stages. Hiermee is in Warten een aanvang gemaakt, en met succes!

De toekomstige herindeling van de gemeente leverde gesprekstof op in contacten met de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden. Ook zijn diverse bijeenkomsten van raadsfracties van gemeente Leeuwarden bezocht. Door Dorpsbelangen is voorts deelgenomen aan een presentatie van dorpen in de toekomstige gemeente Leeuwarden.

Op het gebied van festiviteiten was 2012 een bijzonder jaar. Nadat Marit Bouwmeester in 2011 de wereldtitel in haar klasse veroverde, presteerde zij het om in 2012 het Olympisch zilver te pakken. Hiervoor werd in Warten een spontaan feest georganiseerd met een eretocht op het statenjacht, een feesttent met muziek en een uitgebreide huldiging met vele sprekers.
Ander feestelijk gebeuren was de realisatie van de nieuwe ijsbaan. Zonder officieel vertoon is de ijsbaan deze winter al volop in gebruik geweest. Dit tot groot genoegen van de schaatsliefhebbers en andere belangstellenden.

buslijn22Actie buslijn 22!!

 

Beste inwoners van Warten en Wergea,

Naar aanleiding van klachten over de nieuwe dienstregeling hebben de dorpsbelangen van Warten en Wergea gezamenlijk opgetrokken richting Arriva en de provincie Friesland. Er zijn gesprekken geweest met Arriva en de gedeputeerde Johannes Kramer en we hebben het probleem bij de media onder de aandacht gebracht.

Sinds kort is er een nieuwe app voor smartphone bezitters: Buitenbeter. buitenbeter Met deze app kun je direct een melding naar de gemeente doen van bijvoorbeeld een losse stoeptegel, zwerfafval, enzovoort. Je maakt bijvoorbeeld een foto, een omschrijving van het probleem, druk op send en de gemeente ontvangt direct een nieuwe melding. 

Zo wordt het voor ons als inwoners van Warten nog makkelijker om Boarnsterhim te helpen bij het beheren van hun buitenruimte, doen dus!!

De app is beschikbaar voor Android, IPhone, Blackberry en Windows phones

Wat doet Dorpsbelangen Warten nu eigenlijk? Onze doelstelling is: de bloei en het welzijn van het dorp Warten te bevorderen. Volgens ons vloeien daar een aantal taken uit voort:

  • de leefbaarheid van het dorp te bevorderen in samenwerking met de Gemeente hier inhoud aan te geven
  • de woningbouw te stimuleren
  • attent te zijn op de ontwikkelingen die voor Warten van belang zijn
  • publicaties in de Kommune

Het bovenstaande is in 2001 verwoord in de dorpsvisie "Fan Wartengahe nei Warten, en no fjirder.....".

De afspraak is dat jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering de balans wordt opgemaakt. Dat we met elkaar vaststellen wat er is gebeurd en waar we nu staan. In de checklist kunt u zien dat een aantal onderwerpen in behandeling zijn en een paar inmiddels gerealiseerd. Andere zijn achterhaald of actie op termijn.

In de Algemene Ledenvergadering van 2012 is er een nieuwe  dorpsvisie gemaakt.

U kunt als bewoner van Warten lid worden van Dorpsbelangen Warten voor € 7,- per jaar.

Bankgegevens zijn : DORPSBELANGEN WARTEN, rekeningnummer 335.466.060